Algemene voorwaarden

AVV.pdf  Download AVV TIM bv

Artikel 1 – Algemeen

1.Deze voorwaarden gelden voor elke gemaakte offerte,aanbieding en koopovereenkomst tussen TIM bv en afnemer waarop TIM bv deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Hier kan niet van worden afgeweken door partijen tenzij vooraf door beiden partijen uitdrukkelijk is aangegeven hiervan af te wijken.

2.Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met TIM bv zijn overeengekomen.

Artikel 2 - Aanbiedingen en bestellingen

1. Alle op de website getoonde prijzen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden.

2. Afwijkingen van prijzen en bestellingen binden TIM bv enkel en alleen indien deze door TIM bv schriftelijk zijn bevestigd.

3. Een bestelling in welke vorm dan ook bindt de klant. Door bestelling geeft de klant aan dat hij de lever- en betalingsvoorwaarden kent en deze ook in zijn geheel accepteert.

4. TIM bv kan niet aan zijn prijzen en bestellingen worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de prijs of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en bestellingen zijn exclusief BTW (mits anders aangegeven) en exclusief leverkosten. De leverkosten worden berekend aan de hand van de lever index waarde van uw bestelling, deze waarde staat vermeld bij de artikelen en in uw boodschappenmand.

6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de bestelling opgenomen aanbod is TIM bv daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij TIM bv anders aangeeft.

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht TIM bv niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of bestelling begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

8. Aanbiedingen of bestellingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 3 – Overeenkomst

1. De overeenkomst tussen TIM bv en de klant komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond en te kennen heeft gegeven akkoord te zijn gegaan met de voorwaarden. Indien de klant een bestelling telefonisch plaatst gaat men automatisch akkoord met de voorwaarden.

2. Prijswijzigingen

Indien na het sluiten van de overeenkomst een prijsverhoging van het bestelde product optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, mits betaling van afnemer binnen 5 dagen hierna op rekening van TIM bv is bijgeschreven.

3. Eigendomsvoorbehoud

TIM bv blijft eigenaar van het aan de klant verkochte product zolang de klant het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De klant is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht het product aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.

Artikel 4 – Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering na het aantal opgegeven leverweken en bij voorraad artikelen binnen 7 werkdagen.

2. Bij overschrijding van de levertijd wordt TIM bv een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn wordt gesteld op 4 werkweken.

3. Bij overschrijding van de nadere termijn dan wel van de schriftelijk overeengekomen vaste levertijd heeft de klant het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden echter kan de klant nimmer aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.

4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering op het factuuradres en bepaald TIM bv de wijze van verzending. Indien verzending naar een ander adres dan het factuuradres of een ander land dan Nederland geschiedt dan draagt afnemer het volledige risico van verlies of beschadiging. Middels 'track & trace' is door de klant altijd te controleren of het pakket is verzonden door TIM bv en waar het zich bevindt.

5. De klant is verplicht het overeengekomen product af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staat of aan hem ter hand wordt gesteld.

a. Indien bij bezorging van een pakket door DPD (c.q. een partner van DPD) de klant niet aanwezig is zal het pakket de volgende dag weer worden aangeboden. Indien de klant een telefoonnummer heeft opgegeven bij zijn bestelling zal de klant door DPD worden gebeld om een afleverdag af te spreken. Indien dit niet mogelijk is zal het pakket aan TIM bv worden geretourneerd. Extra leverkosten worden dan in rekening gebracht bij de klant.

b. Bij bezorging van een bestelling welke op een pallet word aangeleverd dient het adres toegankelijk te zijn voor een vrachtwagen en dient er iemand aanwezig te zijn om de vrachtbrief af te tekenen. De pallet word gelost naast de vrachtwagen.

c. Bij afhaling door een door de afnemer ingeschakelde partij dient deze een afhaalformulier in te vullen waarbij na acceptatie van het artikel door de afhalende partij de risico-overdracht van TIM bv overgaat op de afnemer. Een latere reclamatie bij TIM bv inzake schade en/of verlies is dan niet meer mogelijk en dient dan gericht te worden aan de afhalende partij.

d. Klant heeft de plicht het product te weigeren wanneer deze uiterlijk beschadigd wordt aangeboden. Indien het product is verzonden middels DPD en bij aanbieding blijkt de verpakking reeds beschadigd dan dient de klant altijd het product te weigeren. Bij acceptatie kan er geen beroep meer worden gedaan op de transportverzekering en is nimmer meer vast te stellen waar het pakket beschadigd is. TIM bv neemt het pakket dan niet meer terug en retourzending is niet mogelijk.

6. Indien met de klant overeengekomen is vooraf te betalen, vangt de levertijd aan op het moment dat het overeengekomen totaalbedrag op de bankrekening van TIM bv is bijgeschreven.

7. Indien een deel van de bestelling reeds eerder geleverd kan worden (bv. In het geval van voorraadartikelen) dan kan in overleg ook een deel van de bestelling reeds worden verstuurd. De hiervoor geldende leverkosten worden aan de hand van de leverindex van de te verzenden producten berekend.

Artikel 5 - Retourname

1. Anders dan artikel 4 lid 5d nemen wij alleen artikelen retour na schriftelijke goedkeuring van onze kant en indien de artikelen niet zijn gemonteerd c.q. gebruikt en wanneer de originele verpakking compleet en onbeschadigd is. Een extra verpakking moet worden gebruikt zodat geen transportstickers op de originele doos komen. Verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

2. Foutief geleverde artikelen nemen wij voor onze kosten retour rekening houdend met het bovenstaande en binnen een termijn van 2 weken vanaf de afleverdatum.

Artikel 6 – Garantie

1. TIM bv garandeert dat het te leveren product voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

2. De onder 1. genoemde garantie geldt, tenzij anders overeengekomen, gedurende een periode van 1 jaar na levering.

3. De onder 1. genoemde garantie betreft een fabrieksgarantie.

4. TIM bv verschaft de klant een factuur (=aankoopbewijs) als bewijs met betrekking tot de garantie. Enkel de originele factuur kan gebruikt worden indien men aanspraak op garantie wil maken. Garantieaanspraken zijn niet overdraagbaar.

5. Indien het geleverde product niet voldoet aan deze garanties, zal TIM bv het product binnen redelijke termijn na retour ontvangst, naar keuze van TIM bv vervangen of zorg dragen voor verzenden van noodzakelijke onderdelen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt klant zich reeds nu het vervangen product aan TIM bv te retourneren en de eigendom daarover aan TIM bv te verschaffen.

6. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van TIM bv klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is. Tevens vervalt de garantie onherroepelijk wanneer het product door afnemer, of in opdracht van afnemer (gedeeltelijk) gedemonteerd is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TIM bv.

7. Indien het geleverde product niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is TIM bv niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade/vervolgschade.

8. Indien keukenkranen worden gemonteerd zonder het gebruik van zogenoemde filterstopkranen kan nimmer aanspraak worden gemaakt op garantie voor wat betreft de keramische binnenwerken ('druppelen') van de kraan.

Artikel 7 - Onderzoek, reclames

1. De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 48 uur nadat het artikel aan afnemer ter afname is aangeboden schriftelijk aan TIM bv te worden gemeld.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen 5 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan TIM bv met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is TIM bv gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd kosten in rekening te brengen.

 Artikel 8 - Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van het product dat voorwerp van de overeenkomst is, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derde(n) wordt gebracht.

2. Als aanvulling op lid1 geldt dat indien een artikel verstuurd wordt naar een adres en of postcode opgegeven door klant en dit blijkt onjuist in welke vorm dan ook, het risico op verlies of beschadiging van het artikel tijdens verzending bij de klant ligt. Eventuele extra (verzend)kosten die hieruit voortvloeien zijn dan ook voor rekening van de klant. 

Artikel 9 – Betaling

1.Betaalwijze

a. Indien is overeengekomen om vooraf te betalen dient het overeengekomen totaalbedrag tenminste drie werkdagen voor verzending binnen te zijn op de bank- of girorekening van TIM bv.

2. Terugstorting

Wanneer overeengekomen is vooraf te betalen en op basis van artikel 5 wordt besloten de overeenkomst te ontbinden, zal TIM bv het reeds bijgeschreven overeengekomen totaalbedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 15 werkdagen aan de klant terugstorten.

3. Bezwaren tegen de hoogte van de bedragen in de overeenkomst schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

1. Indien het door TIM bv geleverde product gebrekkig is, is de aansprakelijkheid van TIM bv jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garantie" is geregeld.

2. Wanneer de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van TIM bv beperkt tot herstel of vervanging van het product, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

3. Onverminderd het bovenstaande is TIM bv niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van klant.

Artikel 11 – Overmacht

1. TIM bv is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien TIM bv daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop TIM bv geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TIM bv niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen daaronder begrepen.

3. TIM bv heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat TIM bv zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover TIM bv ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TIM bv gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 – Klachten

1. Alle klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of de hoedanigheid van het product zullen door TIM bv serieus in behandeling worden genomen. De klacht dient door de klant per E-mail kenbaar gemaakt te worden. TIM bv zal de klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen beantwoorden. Via E-mail wordt de klant door TIM bv bericht.

Artikel 13 – Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van TIM bv is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft TIM bv het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 14 - Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen TIM bv en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Ongeacht het vestigingsadres van de klant.

 

De Europese Commissie bereid een platform voor online geschillenbeslechting (ODR) voor.
Dese is beschikbaar vanaf 15 februari 2015 onder https://ec.europa.eu/consumers/odr